STANOVY pro Pálečský statek, z.s.

Čl. 1

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Pálečsyký statek, z.s.

 2. Sídlo spolku: Páleč 24, 273 71 Zlonice.

 3. Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

 4. Charakter spolku: spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. 2

Cíle činnosti

 • ochrana přírody a krajiny,

 • podpora biodiverzity regionu,

 • iniciace, podpora a koordinace aktivit, jejichž cílem je trvale udržitelné využívání krajiny a její revitalizace,

 • aktivity směřující k ochraně přírodního a kulturního bohatství, krajinného rázu a významných lokalit v regionu,

 • aktivity směřující k ochraně a obnově kulturních tradic, historických památek, lidové architektury a ostatních dokladů kulturního bohatství v oblasti,

 • provádění praktických činností v oblasti péče o přírodu a životní prostředí,

 • udržování a obnovování historické struktury krajiny a propagace ekologicky vhodného způsobu života,

 • ediční, propagační a osvětová činnost,

 • výchova a podpora dětí i mládeže, zvyšování jejich tělesné zdatnosti, rozvoj jejich fyzických i duchovních schopností s důrazem na tradice, ekologii,

 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí,

 • ochrana zdraví osob,

 • ochrana práv a welfare zvířat,

 • provádění hospodářské činnosti a podnikání zejména, ale nejen, v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, a to především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání a výše uvedené činnosti.

Čl. 3

Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti odpovídá cílům spolku.

 2. Hlavní formy dosahování cílů spolku jsou zejména:

 • poskytování obecně prospěšných činností a šíření všeobecné osvěty především v oblastech shodnými se záměry spolku,

 • praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

 • provoz informačních internetových stránek a soustřeďování informací,

 • účast ve správních a jiných řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy obyvatelstva, udržitelné a ekologické využití krajiny a práva i ochrana zvířat,

 • podnikání či jiná výdělečná činnost, představuje pouze vedlejší činnost spolku.

 1. Další formy a konkretizace činnosti stanovuje nejvyšší orgán spolku.

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání. Členská schůze také rozhoduje o navázání vztahů s partnerskými organizacemi (jiné spolky, obce apod.).

 2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání schůze,

 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

 • podílet se na praktické činnosti spolku,

 • užívat členských výhod, majetku a zařízení spolku.

 1. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a řídit se programovými cíli,

 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat takové kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 1. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

 • úmrtím člena spolku,

 • zánikem spolku,

 • vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně a i přes písemné napomenutí předsedou porušuje stanovy spolku.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 5

Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 • Členská schůze

 • Předseda

 1. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,

 • zvolila předsedu spolku, případně jej odvolala,

 • schválila rozpočet spolku předkládaný předsedou,

 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou předsedou a účetní závěrku za předešlý rok,

 • určila koncepci spolku, jeho cíle a způsoby jejich dosažení na příští období,

 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení členů spolku,

 • rozhodla o zániku spolku.

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Předseda je povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá nadpoloviční většina všech členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána nadpoloviční většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní minimálně polovina členů spolku.

 1. Předseda

 1. Předseda je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

 2. Funkční období předsedy je pětileté.

Čl. 6

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho předseda, případně předsedou zmocněný člen spolku.

Čl. 7

Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá předseda. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného předsedou a schváleného členskou schůzí.

 2. Majetek a příjmy spolku tvoří dary, dotace, granty, včetně příjmů z vedlejší hospodářské činnosti spolku.

 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění cílů spolku uvedených v Čl. 2 a v souladu s formami činností uvedenými v Čl. 3 těchto stanov.

 4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku v souladu s formami činností spolku popsaných v těchto stanovách a rozpočtem spolku.

 5. Spolek vede účetnictví podle obecně závazných předpisů.

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy mohou být změněny na základě rozhodnutí členské schůze spolku.

 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 4. 3. 2018, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 4. 3. 2018. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.